Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Antimobbestrategi

Kærbyskolens handleplan for alle børns trivsel

Indledning

På Kærbyskolen arbejder vi indgående med at sikre, at alle børn trives, sådan at de oplever sig som en del af fællesskaber i klassen og på skolen. Det er de professionelle voksne, der tager ansvaret for klassers og børns sociale udvikling.

Dette sker i et samarbejde mellem lærere, pædagoger, forældre og elever.

Det er vigtigt, at den voksne er tydelig i sine forventninger til børnene. Den voksne ser det enkelte barn, er en god lytter og arbejder i det hele taget ud fra en empatisk indstilling til børnene.

Vores arbejde med børn og fællesskabers trivsel bygger på relationstanken, det betyder, at de voksne kan handle inkluderende og støttende så relationerne styrkes.

Vi er opmærksomme på at alle har deres egen oplevelsesverden, det vil sige, at der er lige så mange oplevelser af en situation som der er deltagere i den. Vi prøver at forstå det enkelte barns intentioner og støtte det i udviklingen af handlemuligheder, dets selvfølelse og relation til andre.

Trivsel

 

 

 

 

 

 

Vi arbejder på Kærbyskolen med at skabe fællesskaber og understøtte trygge inkluderende relationer som vores væsentligste forebyggelse af mobning.

Vi vil opnå et trygt socialt miljø på skolen både i klasserne, i dussen og i alle de andre fællesskaber, der opstår. Dette indebærer, at det bliver naturligt for børnene at tage ansvar for hinanden ved at give plads til forskelligheder, byde ind og hjælpe hinanden.

Definition af mobning

 

 

 

 

 

På Kærbyskolen arbejder vi overordnet med trivsel og mobning på tre niveauer:

 • Teamets arbejde med elevfællesskaber
 • Inddragelse af KIT-teamet (KPC, inklusion, trivsel og PIT)
 • Handleplan i tilfælde af mobning

 

Teamets arbejde med elevfællesskaber

Teamet omkring en årgang er hovedansvarlig for at støtte de trygge fællesskaber i klasserne og i dus i samarbejde med forældregruppen og med børnene.

 • ”Den gode klasse”-møde opstartes ved start i 0.klasse med oplæg fra trivselslærer og understøttes fremadrettet af teamet, der indleder mødet med de professionelle voksnes beskrivelse af ”Klassen netop nu”.
 • Daglig understøttelse i aktuelle situationer
 • Teamet samarbejder omkring at sikre at alle børn oplever at være inkluderet i gode fællesskaber i frikvarterer og dus.
 • Klassemøder afholdes jævnligt
 • På teammøder prioriteres klassernes og enkelte elevers trivsel
 • Teamet har mulighed for sparring med trivselsperson en gang ugentligt
 • Klassens sociale trivsel er altid en del af forældremøder
 • Kommunikation mellem de professionelle voksne og hjemmet, så vi får fælles fokus i at understøtte børnene
 • PLC samarbejder med teamet omkring digitalmobning med udgangspunkt i skoleforvaltningens materiale ”Dit liv på nettet”.

 

Obligatoriske emner fra skoleforvaltningens læseplan for trivsel:

0.-3. klasse 4.-6. klasse
 • Regler for samvær, trivsel og mobning
 • Dit og mit (og købmandens)
 • Et godt liv
 • Oplæsning af og samtaler i forbindelse med bogen "Alkoholmonsteret"
 • Identitet - at vælge side
 • Selvværd, selvtillid og samvær
 • Værktøjer til at løse konflikter
 • Samarbejde med projekt Alkohol og rygning i 6. klasse

 

Inddragelse af KIT-teamet

På Kærbyskolen er der tæt kontakt og samarbejde mellem KIT-teamet og årgangsteamet. KIT-teamet består af trivselsperson, inklusionsvejleder, KPC-koordinator, inklusionspædagog og leder.

KIT- teamets overordnede målsætning:

 • At forebygge og handle på faglige, personlige og sociale udfordringer for elever, grupper og klasser
 • At sikre den enkelte elev den bedst mulige indsats inden for skolens rammer, hvis der er behov for særlig indsats
 • At etablere og koordinere den helhedsorienterede indsats mellem samarbejdspartnere så som PPR, interne- og eksterne teams, F&B og DUS
 • At styrke Kærbyskolens inkluderende læringsfællesskaber

 

Trivselspersonen er central i arbejdet omkring trivsel og forebyggelse af mobning.

Trivselspersonens ansvarsområder og trivselsopgaver er:

Samarbejde

 • SSP, to gang om året på VM
 • Rotation med møde med alle team, 30 minutter hver uge
 • Formelle møder med team om aktuel situation
 • Møde med forælde og team omkring et barn
 • Deltagelse i forældremøder i forbindelse med særlige indsatser
 • Igangsættelse af ”Den gode klasse” i 0. årgang.
 • Informere om trivselsmaterialer til elever, kollegaer og forældre
 • Oplæg til personalemøder omkring aktuelle emne

 

Trivselsopgaver med børn

 • Klasseudvikling, elev: fx arbejdsro, bevidningsforløb, kammerat: fx alle er en del af fællesskab
 • Mobning og grove drillerier
 • Samarbejde omkring digital trivsel med PLC
 • Individuel udvikling, samtaler, udviklingsmål, smiley/klistermærker/perler
 • Coach for 5.-6. klasse
 • Konfliktmægling
 • Særlig situation- /sorg-gruppe
 • Overgange fra 0.-1. og fra 3.-4
 • Gruppe med særligt fokus på ”Styr på temperament”, ”Stille børn” og ”Pigegrupper/drengegrupper”
 • Motorik – klasser eller individuelt
 • Legekammerater, 6. årgang leg med de små klasser i 10-frikvarteret
 • Legevenner 6.årgang under forskellige former for de mindre klasser
 • Aktuelle SSP-opgaver

 

Handleplan i tilfælde af mobning

På Kærbyskolen gør vi en stor indsats for at undgå mobning. Vi samarbejder tæt trivselsperson, ledelse, team og forældre. Hvis mobning alligevel opstår handler vi således:

 1. Teamet henvender sig til ledelse og trivselsperson
 2. Hvis der vurderes at der er tale om mobning, afsætter trivselspersonen en uge til klassen – og holder opfølgende møder en gang om ugen for en periode
 3. Trivselspersonen har individuelle samtaler med alle børn (tidsforbrug 2½ dag) med fokus på hvert barns perspektiv
 4. Indholdet fra samtalerne samles til en præsentation til børn og forældre - ingen anklages men der fokuseres på positive ting i fællesskabet, der skal bevares og det som skal forandres
 5. Der afholdes klassemøde med klassen, hvor de præsenteres for det samlede blik på klassens miljø
 6. Der afholdes forældremøde samme aften med samme præsentation
 7. Der følges op i klassen med møder de næste to dage – mulighed for ekstra individuelle samtaler og konfliktmæglinger
 8. Klassens egne iagttagelser af forandringer tydeliggøres og forstørres
 9. Klassen prioriterer ønsker om forandringer – det første fokus med konkrete handlinger hænges synligt i klassen
 10. Der laves individuelle aftaler om, hvordan hver enkelt vil bidrage - med underskrift.
 11. Der afholdes klassemøder i de efterfølgende uger, fokus på forandringer, opfølgning og opdatering af aftaler
 12. Ved behov er der udvidet samarbejde mellem professionelle voksne og forældre til enkelte børn.
 13. Forældregruppen involveres i det videre samarbejde omkring klassens videre udvikling.