Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Forsikringsforhold

Information om forsikringsforhold og ansvar for børn og forældre på Kærbyskolen.

Forsikringsforholdene i Aalborg Kommune er ændret og gjort enklere.
Dette har forandret måden, som I som forældre og vi som skole skal behandle uheld og erstatningsspørgsmål på, så her er en meget kortfattet oversigt over konsekvenserne.

1) Vedrørende ulykkesforsikring:
Aalborg Kommune/Kærbyskolen har ingen fælles ulykkesforsikring, der kan dække skader, der er opstået i skoletiden, og hvor skolen ikke er ansvarlig. Det er derfor vigtigt, at forældre selv sørger for en ulykkesforsikring til deres børn.

Der er to typer: fritids-ulykkesforsikring og heltids-ulykkesforsikring.
Det må anbefales, at man opretter en heltids-ulykkesforsikring for alle familiens medlemmer. Så er man godt dækket ind mod mange grimme økonomiske overraskelser. Ved at tegne en fritids-ulykkesforsikring kan man spare lidt på den årlige ydelse, men dækningen er væsentligt dårligere, så besparelsen kan kun betale sig, hvis barnet aldrig kommer til skade.

Desuden anbefaler vi, at familien er dækket af en familie- eller ansvarsforsikring, hvor hele husstanden er dækket.

2) Når eleven kommer til skade.
Såfremt skolen er ansvarlig, er skolen forsikret mod al legemlig beskadigelse og eventuelle kroniske følger. Ansvaret dækker kun på skolens grund og i den enkelte elevs daglige skoletid, eller hvis skolen har arrangeret en alternativ aktivitet (ekskursion eller lejrskole).

3) Når eleven laver skade på skolens ejendom.
Hvis skaden sker, fordi en elev uagtsomt (kommer til) eller forsætligt (med vilje) beskadiger eller ødelægger skolens ting eller bygninger, skal skaden dækkes af eleven (hjemmet). Når skaden er sket, kontakter den ansvarlige part (elevens forældre) sit forsikringsselskab og beder om at få tilsendt en skadeanmeldelse. Når forældrene beskriver skaden, er det vigtigt, at de ikke ”pynter” på hændelsen - tværtimod. Det skal tydeligt fremgå, at eleven enten erkender, at vedkommende har handlet uagtsomt, eller at handlingen er forsætlig, gerne ved brug af disse ord.


4) Briller og tænder
Hvis, eleven får beskadiget briller under omstændigheder, hvor skolen kan gøres ansvarlig, dækkes omkostninger ved reparation eller nyindkøb forholdsmæssig. Det betyder, at brillernes alder kan virke reducerende på erstatningens størrelse.

Hvis eleven får tænderne beskadiget, udføres de nødvendige behandlinger gratis hos den kommunale tandpleje (skoletandplejen). Følgeskade behandles gratis indtil det fyldte18. år, herefter sker behandlingen for egen regning (eller via privat forsikring). Vi anbefaler, at tandskader straks anmeldes til familiens ulykkesforsikring.

5) Skolen kræver ikke erstatning
·         ved skader på skolens ejendom, hvis der er tale om et hændeligt uheld.

6) Skolen kræver erstatning
·         hvis der er tale om skader, fordi man uagtsomt har overtrådt skolens ordensregler (ved f.eks. for voldsom leg, løben på gangene eller boldspil indendørs..) eller hvis man forsætligt (med vilje) har forvoldt skade, altså begået hærværk. 

7) Der gives ingen kommunal erstatning
·         hvis børn forvolder skade på hinanden
·         hvis børn beskadiger eller begår hærværk på hinandens ting
·         ved tyveri fra elever
·         ved uheld/ulykker på skolevejen
·         hvis elevernes ting beskadiges ved et hændeligt uheld,
og hvor det ikke kan dokumenteres, at skolen har undladt
at vedligeholde/sikre inventar m.v.


Skadelidte anbefales altid at anmelde skader til eget forsikringsselskab
for at få så kvalificeret hjælp som muligt.


Kærbyskolen september 2019